Kategorie:
Čističe

Spray na suché čištění karburátoru a částí motoru (340 g)

Prvotřídní čistící prostředek karburátoru a jiných částí motoru.


Katalogové číslo: 22005

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 195.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 161.16 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní čistící prostředek na suché čištění karburátoru, automatického sytiče, škrtící klapky a jiných částí včetně povrchových partií motoru. Okamžitě rozpouští pryžové, lakové a olejové usazeniny, čímž umožňuje rychlé a efektivní čištění karburátoru, automatického sytiče, rozvodu topení, výfukových ventilů, atd. Eliminuje obtížné startování, neklidný volnoběh a zhasínání motoru, snižuje spotřebu paliva, prodlužuje životnost namáhaných dílů. Je bezpečný pro automobily s katalyzátorem.

 

Použití:

Odstraňte kryt čištěného dílu a naneste přípravek na znečištěné místo. Mějte vždy vypnutý motor, pouze v případě čištění automatického sytiče natočte po odstranění vzduchového filtru a krytu motor. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H223

Hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.