Dvousložkový epoxy tmel na plasty (56 g)

Dvousložkový epoxy tmel pro opravy prasklých a rozlomených dílů z většiny plastických hmot : PVC, ABS, CPVC, tvrdé plasty, vinyl, sklolaminát aj.


Katalogové číslo: 84330

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 249.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 205.79 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový dvousložkový epoxy tmel pro spolehlivé opravy prasklých a rozlomených dílů z většiny plastických hmot : PVC, ABS, CPVC, tvrdé plasty, vinyl, sklolaminát aj. Vytváří mléčně bílou pevnou hmotu, která se nesmršťuje a odolává vlhkosti, chemickým látkám a teplotám od -40°C do 148°C. Po vytvrzení dosahuje vysoké tvrdosti a opravenou plochu lze mechanicky opracovávat (tzn. brousit, vrtat, natírat atd). Je neškodný při styku s pitnou vodou. Odolnost v tlaku : 24kg/cm2.

POUŽITÍ: Před zahájením opravy očistěte poškozené místo od prachu a mastnoty. Pro pevnější spojení zdrsněte plochy brusným papírem. Oddělte přiměřené množství tmelu a hnětením mezi prsty důkladně promíchejte obě složky dokud nezískáte jednobarevnou hmotu. Vytvarujte do žádaného tvaru a ihned nanášejte na požadované místo - tmel začíná tuhnout během 10 minut! V případě vlhkého povrchu přidržte 10-15 minut. Přebytečnou hmotu odstraňte vlhkým nožem. Pro dokonalou opravu nechte vytvrdnout minimálně 3 hodiny při teplotě 21°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P261

Zamezte vdechování par.

P272

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P280

Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv a brýle.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.