Dvousložkový epoxy tmel vysokoteplotní na kovy (56 g)

Profesionální dvousložkový tmel s obsahem titanu na kovy do teplot 260°C.


Katalogové číslo: 84333

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 271.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 223.97 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální dvousložkový tmel s obsahem titanu. Ideální na opravy poškozených a rozlomených kovových dílů vystavených vysokým teplotám, jako výfukové potrubí, chladiče automobilů, bloky motoru atd. Vytváří zlatavě-hnědou pevnou hmotu, která se nesmršťuje a odolává vlhkosti, chemickým látkám a teplotám od -40°C do 260°C. Po vytvrzení dosahuje kovové tvrdosti a opravenou plochu lze mechanicky opracovávat jako kov (tzn. brousit, vrtat, natírat atd). Odolnost v tlaku : 52kg/cm2.

 

Použití:

Před zahájením opravy poškozené místo vysušte a očistěte od prachu a mastnoty. Pro pevnější spojení zdrsněte plochy brusným papírem. Oddělte přiměřené množství tmelu a hnětením mezi prsty důkladně promíchejte obě složky dokud nezískáte jednobarevnou hmotu. Ihned nanášejte na požadované místo - tmel začíná tuhnout během 60 minut! Přebytečnou hmotu odstraňte vlhkým nožem. Pro dokonalou opravu nechte vytvrdnout minimálně 24 hodin při teplotě 21°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.