Dvousložkový epoxy tmel vysokoteplotní na kovy (56 g)

Profesionální dvousložkový tmel s obsahem titanu na kovy do teplot 260°C


Katalogové číslo: 84333

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 271.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 223.97 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální dvousložkový tmel s obsahem titanu. Ideální na opravy poškozených a rozlomených kovových dílů vystavených vysokým teplotám, jako výfukové potrubí, chladiče automobilů, bloky motoru atd. Vytváří zlatavě-hnědou pevnou hmotu, která se nesmršťuje a odolává vlhkosti, chemickým látkám a teplotám od -40°C do 260°C. Po vytvrzení dosahuje kovové tvrdosti a opravenou plochu lze mechanicky opracovávat jako kov (tzn. brousit, vrtat, natírat atd). Odolnost v tlaku : 52kg/cm2.

P0UŽITÍ: Před zahájením opravy poškozené místo vysušte a očistěte od prachu a mastnoty. Pro pevnější spojení zdrsněte plochy brusným papírem. Oddělte přiměřené množství tmelu a hnětením mezi prsty důkladně promíchejte obě složky dokud nezískáte jednobarevnou hmotu. Ihned nanášejte na požadované místo - tmel začíná tuhnout během 60 minut! Přebytečnou hmotu odstraňte vlhkým nožem. Pro dokonalou opravu nechte vytvrdnout minimálně 24 hodin při teplotě 21°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.