Závitové těsnění (50 ml)

Speciální anaerobní lepidlo s obsahem PTFE k dotěsnění jemných závitů.


Katalogové číslo: 56521

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 610.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 504.13 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální anaerobní lepidlo s obsahem PTFE k dotěsnění jemných závitových spojů. Vhodné zejména k lepení a zajištění malých fitinek a kovových armatur v hydraulických, pneumatických, palivových a chladících systémech. Odolává vibracím a otřesům, které mohou způsobit uvolnění a prosakování spojů, zároveň chrání před jejich korozí a zatuhnutím. Tepelná odolnost do +149°C. Nevhodný na plastové a gumové díly.

 

Použití:

Závity musí být čisté a suché, u neaktivních kovů (nerez) doporučujeme povrch ošetřit aktivátorem. Jemným hnětením mezi prsty promíchejte obsah tuby. Aplikujte na vnější závit: první nechte volný a dále nanášejte rovnoměrně kolem dokola do přibližně 3/4 délky závitu. Díly sešroubujte a dotáhněte a nechte v klidu alespoň 4 hodiny. Pro maximální účinek nechte vytvrdnout 72 hodin.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.