Tekutá izolační páska (118 ml)

Rychleschnoucí a elastický nátěr na izolaci elektrických vodičů a spojů.


Katalogové číslo: 85120

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 526.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 434.71 CZK


Dostupnost: skladem      

Rychleschnoucí, vysoce elastický černý nátěr na dokonalou izolaci elektrických vodičů a spojů. Odolává vlhkosti, vibracím a UV záření, chrání před korozí, oxidací a mechanickým uvolněním. Pomocí štětečku na víčku se snadno aplikuje i na špatně dostupných místech, kde běžné izolační pásky nelze použít. Teplotní rozsah použití -54°C až 204°C. Dielektrická pevnost 43kV/mm.

 

Použití:

Používejte v suchém prostředí mimo přímé sluneční světlo. Před aplikací vždy odpojte napájení, veškeré plochy musí být suché a čisté. Obsah dózy řádně promíchejte. Naneste na požadované místo s dostatečným přesahem a po 10 minutách aplikujte druhou vrstvu. Před opětovným zapojením nechte dokonale zaschnout minimálně 4-6 hodin.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.