Tekutý kov (99 g)

Speciální šedé, jednosložkové tekuté plnivo s kovovými mikročásticemi.


Katalogové číslo: 25909

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 151.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 124.79 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální šedé, jednosložkové tekuté plnivo s vysokým obsahem kovových mikročástic. Výborně se hodí ke spojení, opravě a vyplňování prasklin veškerých kovových dílů, včetně litinových a pozinkovaných. Použitelný také na dřevo a beton. Hmota tuhne do kovové tvrdosti a spoj či výplň lze opracovávat jako kov (tzn. brousit, vrtat, natírat atd.). Odolává vlhkosti, působení většiny chemikálií, vibracím a vysokým teplotám do 148°C.

 

Použití:

Před zahájením opravy plochy osušte, očistěte od prachu a mastnoty a pro pevnější spojení zdrsněte brusným papírem. Po aplikaci nechte zaschnout 3-4 hodiny. Při vyplňování hlubších otvorů nanášejte ve více vrstvách do max. tloušťky 6mm, přičemž každou nechte vyschnout. Pro dokonalý účinek nechte opravu vytvrdnout 24 hodin při teplotě 21°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.