Silikonové těsnění pro vodní čerpadlo a termostat (14 g)

Speciální těsnící tmel na bázi silikonu.


Katalogové číslo: 22071

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 139.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 114.88 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální těsnící tmel na bázi silikonu s vynikající odolností proti veškerým chladícím kapalinám na bázi glykolu v automobilech. Dokáže nahradit veškerá původní vysekávaná nebo pryžová těsnění.

 

Použití:

Pečlivě očistěte a osušte obě spojované plochy a naneste tmel v souvislé tenké vrstvě 2-6 mm pouze na jednu z nich. Ihned přiložte druhý díl a šroubové spoje mírně utáhněte, dokud nedojde k vytlačování silikonu kolem přírub. Nechte zaschnout 1 hodinu a veškeré spoje plně dotáhněte. Vytlačený tmel pečlivě odstraňte nožem či nehořlavým čističem. Nechte vytvrdnout minimálně 24-48 hodin než díl opět naplníte kapalinou a uvedete do provozu. Nepoužívejte jako těsnění hlavy válců nebo u dílů, kde dochází ke kontaktu s benzínem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H371

Může způsobit poškození horních cest dýchacích.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.