Silikonové těsnění pro automatické převodovky (85 g)

Těsnící tmel na bázi silikonu pro automatické převodovky.


Katalogové číslo: 81180

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 322.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 266.12 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální těsnící tmel na bázi silikonu s vynikající odolností proti minerálním a syntetickým kapalinám do automatických převodovek. Dokáže nahradit veškerá původní vysekávaná nebo pryžová těsnění.

 

Použití:

Nasaďte a odřízněte špičku trysky do požadovaného průměru. Pečlivě očistěte obě spojované plochy a naneste tmel v souvislé tenké vrstvě 2-6 mm pouze na jednu z nich. Ihned přiložte druhý díl a šroubové spoje mírně utáhněte, dokud nedojde k vytlačování silikonu kolem přírub. Nechte zaschnout 1 hodinu a veškeré spoje plně dotáhněte. Vytlačený tmel pečlivě odstraňte nožem či nehořlavým čističem. Nechte vytvrdnout minimálně 24-48 hodin než díl opět naplníte kapalinou a uvedete do provozu. Pozor : Nepoužívejte jako těsnění hlavy válců nebo u dílů, kde dochází ke kontaktu s benzínem. Skladujte při teplotách do 27°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H351

Podezření na vyvolání rakoviny.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.