Zajištění šroubových spojů zelené penetrující - středně silné (6 ml)

Tekutý přípravek zabraňující uvolňování šroubových spojů.


Katalogové číslo: 29000

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 187.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 154.55 CZK


Dostupnost: skladem      

Tekutý přípravek zabraňující uvolňování šroubových spojů z důvodů vibrací, otřesů, pohybu. Odpadá nutnost použití pojistných matic, pojistných a pružných podložek. Chrání před korozí, odolává vlhkosti, působení provozních kapalin a teplotám do +149°C. Má vynikající penetrační vlastnosti a proto se používá na již utažené spoje. K demontáži není nutné použití profesionálního nářadí. Nevhodný na plasty.

 

Použití:

Před použitím zatřepte. Aplikujte v přiměřeném množství do závitu nebo pod hlavu šroubu a nechte volně vzlínat. Pro maximální účinek nechte vytvrdnout 24 hodin.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P233

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv a brýle.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ ...

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.