Souprava na opravu vyhřívání zadních oken

Souprava na opravu tras a kontaktu vyhřívání oken.


Katalogové číslo: 9117

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 881.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 728.10 CZK


Dostupnost: skladem      

Tento výrobek je určen k opravě kontaktů, které se oddělí od mřížky elektrického vyhřívání. Nebude fungovat na holých vodičích, které jsou pájeny do okenní mřížky. Plochy musí být hladké a ploché. Před zahájením opravy si přečtěte všechny pokyny. Opravy lze provádět ideálně při teplotách od 10°C do 24°C.

 

Použití:

Tento výrobek je určen k opravě kontaktů, které se oddělí od mřížky elektrického vyhřívání. Nebude fungovat na holých vodičích, které jsou pájeny do okenní mřížky. Plochy musí být hladké a ploché. Před zahájením opravy si přečtěte všechny pokyny. Opravy lze provádět ideálně při teplotách od 10°C do 24°C.
1.    Vypněte zadní vyhřívání. Opatrně odstraňte konektor ze soustavy vodičů.
2.    Ujistěte se, že konektor je plochý a je v kontaktu s montážním povrchem.
3.    Ubrouskem obsahující alkohol vyčistěte plochu vyhřívací mřížky v místě, kam budete lepit konektor. (Obr. A)
Poznámka: NELEPTE konektor na stejné místo, odkud se utrhl! Nemusí zde dojít ke kontaktu s vyhřívací mřížkou.
4.    Pokud se spolu s kontaktem odlepila i mřížka, odstraňte ji z kontaktu - zbruste jej přiloženým brusným papírem (případně papírem o zrnitosti 180, nebo jemnějším), dokud povrch nebude rovný a veškerý předchozí materiál nebude odstraněn. (obr. B)
5.    Uchopte rohy Cleaner-Activator Towelette Packet (část A) a opatrně odtrhávejte, dokud není zelený ubrousek zcela viditelný. NEVYNDÁVEJTE ubrousek z ochranného obalu! (obr. C)
6.    Uchopte čistící a aktivační ubrousek za zadní stranu obalu. (obr. D) Potřete s ním plochu kontaktu a pouze oblast mřížky na okně, kam budete kontakt umísťovat. (obr. E) Aktivátor nechte vyschnout po dobu nejméně 2 minut. Kontakt musí být připojen do 15 minut po natření aktivátorem. NEDOTÝKEJTE SE povrchů, které jsou potřeny aktivátorem.
7.    Sáček položte na rovný a tvrdý povrch a nehtem přejíždějte přes sáček, dokud lepidlo nebude mít jednotnou béžovou barvu, po dobu 1-2 minut. Pokud Lepidlo řádně nepromísíte, nebude mít požadované výsledky. (obr. F)
8.    Odřízněte horní část sáčku a použijte jednu kapku lepidla na povrch konektoru. (obr. G)
9.    Okamžitě přitlačte konektor k mřížce zadního okna. Držte pevně po dobu 1 minuty. (obr. H) Nechejte 24 hodin vytvrdnout. Vyhřívání používejte až po vytvrdnutí spoje. (obr. I) Máte-li k dispozici multimetr, zkontrolujte, zda je spojení mezi konektorem a mřížkou. Hodnota odporu průchodného spoje je 0 ohmů. (obr. J)
10.    Nevytvrzené lepidlo kolem konektoru může být vyčištěno alkoholem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné brýle.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.