Silikonové těsnění černé od -57°C do +260°C (226 g)

Samovytlačovací těsnění černé.


Katalogové číslo: 80049

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 221.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 182.64 CZK


Dostupnost: skladem      

Víceúčelový flexibilní tmel na bázi silikonu nahrazuje běžná korková, plstěná, pryžová a kombinovaná vyřezávaná, či původní silikonová těsnění. Vhodný na spojení ploch z kovů a plastů zejména u automobilových dílů. Odolává vlhkosti, působení olejů, provozních kapalin, vysokým tlakům a teplotám v rozmezí -57 až +260 °C. Nedoporučuje se pro spoje vystavené působení benzínu a jako těsnění hlavy válců. Bezpečný pro veškeré senzory.

 

Použití:

Pečlivě očistěte obě plochy, zbavte veškeré mastnoty a zbytků starého těsnění. Držte spray pod úhlem 45° a opatrným přimáčknutím trysky k povrchu dílu nanášejte tmel na požadované místo. Aplikujte v tenké souvislé vrstvě 2-3 mm vždy pouze na jednu plochu. Pokud se má jednat pouze o dočasný a provizorní spoj, na druhou plochu naneste tenký film oleje. Vyčkejte 10-15 minut a přiložte díly k sobě. Spoj citlivě dotáhněte a nechte vytvrdnout 24 hodin. Tmel vytlačený při spojení ploch pečlivě odstraňte nožem či nehořlavým čističem. Jestliže nepoužijete cely obsah spraye, vytlačte z trysky 1-2 cm silikonu, který nechte vytvrdnout a poslouží jako zátka proti vyschnutí obsahu. Před dalším použitím ji z trysky snadno vytáhnete.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.