Kategorie:
Autokosmetika > Vosky

Rychlovosk (473 ml)

Prvotřídní vosk Carnauba v rozprašovači pro rychlou aplikaci.


Katalogové číslo: 615056

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 217.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 179.34 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní vosk Carnauba v rozprašovači představuje nejrychlejší způsob docílení zářivého lesku a ochrany karoserie. Vyhnete se zdlouhavému nanášení, roztírání a leštění jako u klasických přípravků na autolaky. Odstraňuje jemnou špínu, matný film a oxidaci, zvýrazňuje barvy a chrání před povětrnostními vlivy. Ideální pro častější používání po každém ručním či mechanickém mytí.

 

Použití:

Před použitím řádně protřepte! Aplikujte na vychladlé karoserie mimo přímé sluneční světlo. Postupujte po menších plochách, na které naneste souvislý film přípravku a ihned rozleštěte suchou textilií. Nepoužívejte na černé plastové a gumové díly. Není vhodný na ošetření starších a popraskaných autolaků.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.