Epoxy pájka na chladič a palivové nádrže (20 g)

Tmel na rychlou a trvalou opravu bez demontáže poškozeného dílu.


Katalogové číslo: 62020

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 113.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 93.39 CZK


Dostupnost: skladem      

Snadné použití, tmel, trvale utěsňuje drobné díry, praskliny, nebo spoje bez vypouštění nebo demontáži nádrže či radiátorů. Ztvrdne jako ocel za 2-4 hodiny. Plné vytvrzení za 12 hodin.
Je určen pro opravy malé netěsnosti nebo trhlin v palivových nádrží a radiátorů.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.