Leštěnka na zašedlé a poškozené autolaky (207 ml)

Špičkový výrobek s obsahem unikátních mikročástic, které odstraní škrábance a obnoví zašedlé zoxidované lakované povrchy


Katalogové číslo: 615011

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 142.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 117.36 CZK


Dostupnost: skladem      

Scratch Out Liquid

Leštěnka na zašedlé a poškozené autolaky. Špičkový výrobek s obsahem unikátních mikročástic, které odstraní škrábance a obnoví zašedlé zoxidované lakované povrchy. Jemná tekutá emulze působí do hloubky a přitom umožňuje velmi snadnou a rychlou aplikaci bez nutnosti dlouhého a namáhavého roztírání.Vhodný pro všechny typy autolaků.  

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.