Spray na čištění brzd (570 ml)

Vysoce účinný přípravek na vyčištění všech typů brzd se sníženým zápachem.


Katalogové číslo: B33

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 161.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 133.06 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální přípravek se sníženým zápachem na důkladné vyčištění bubnových a kotoučových brzd (včetně ABS), spojky, ložisek a klikové hřídele od nečistot, mastnoty, brzdové kapaliny a nebezpečného prachu. Působí okamžitě, je rychleschnoucí a nezanechává žádné stopy. Pravidelným užíváním zvýšíte účinnost brzd, odstraníte jejich nepříjemné pískání a omezíte hlučnost.

Použití:
Přikryjte gumové, plastové a lakované partie, aby nedošlo k jejich potřísnění. Spray nanášejte nejprve krátce z větší vzdálenosti 40-60cm, nedojde tak k rozvíření nebezpečného brzdového prachu. Nechte chvíli působit a na ještě vlhký povrch naneste z větší blízkosti 30-40cm další film přípravku, čímž odstraníte zažrané nečistoty. Po aplikaci nechte vyschnout a uvolněnou špínu otřete suchým a čistým hadrem nebo papírovou utěrkou. Hadička zasazená do hlavičky spreje usnadní ošetření méně dostupných míst. Dojde-li k zasažení nežádoucích míst, látku okamžitě odstraňte!

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.