Spray na čištění brzd (397 g)

Vysoce účinný sprej na důkladné vyčištění bubnových a kotoučových brzd od nečistot, mastnoty a nebezpečného prachu. Se sníženým zápachem.


Katalogové číslo: B33

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 161.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 133.06 CZK


Dostupnost: skladem      

Brake Cleaner

Spray na čištění brzd se sníženým zápachem. Vysoce účinný sprej na důkladné vyčištění bubnových a kotoučových brzd od nečistot, mastnoty a nebezpečného prachu. Působí téměř okamžitě, je rychleschnoucí a nezanechává žádné stopy. Pravidelným užíváním zvýšíte účinnost brzd, odstraníte jejich nepříjemné pískání a omezíte hlučnost. Spray je extrémně hořlavý.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.