Přísada pro utěsnění chladiče - prášek (24 ks po 20 g)

Přípravek s obsahem hliníkového prášku vhodný k trvalému zacelení netěsností.


Katalogové číslo: ASD24

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 1874.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 1548.76 CZK


Dostupnost: skladem      

Přísada pro utěsnění chladiče - prášek. Přípravek s obsahem hliníkového prášku vhodný k trvalému zacelení skulinek, trhlin a netěsností vzniklých v chladící soustavě, chladiči, hlavě válců a bloku motoru. Použitelný se všemi chladícími kapalinami včetně nemrznoucích směsí. Nevytváří kaly a usazeniny, které by ucpaly soustavu. Zabraňuje vnitřní korozi a promazává vodní pumpu.

Obsah ampulky vystačí k ošetření 20-25 litrů kapaliny.
Obsah krabičky je 24 ks ampulek.

 

Použití:

Odstraňte víko vychladlé chladící soustavy, natočte motor a nechte běžet ve volnoběhu. Jakmile se kapalina v systému ohřeje, nasypte prášek do chladiče a našroubujte zpět víko soustavy. Absolvujte krátkou projížďku, během které se netěsnosti zacelí. Obsah balení stačí k ošetření 25 litrů kapaliny. Dbejte, aby soustava nebyla kapalinou přeplněna a aby při aplikaci přísady nedošlo k vytékání kapaliny. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P407

Mezi stohy nebo paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Princip funkce AlumAseal