Kategorie:
Aditiva > Diesel

Zvýšení cetanového čísla diesel na 570 litrů phm (591 ml)

Zvýšení cetanového čísla (Diesel).


Katalogové číslo: 15224

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 500.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 413.22 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přísada na zvýšení výkonu diesel motorů. Čistí palivové cesty, čistí a chrání vstřikovací trysky. Zvyšuje cetanové číslo motorové nafty o 5-10 bodů a tím zlepšuje akceleraci, podporuje tichý a klidný chod při snížené spotřebě paliva. Výborný pomocník při přepravě těžkých nákladů. Vhodný pro všechny diesel a turbodiesel motory včetně systemu common rail. Koncentrát na 570 litrů nafty.

 

Dávkování:

Pro zvýšení o 4 cetanová čísla přidávejte před natankováním k motorové naftě v poměru 100ml : 96 litrů paliva. Obsah lahve ošetří až 570 litrů phm. Pro zvýšení cetanového čísla o 7 bodů zdvojnásobte dávku.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.