Premium autošampon s polymery (946 ml)

Autošampon na syntetické bázi.


Katalogové číslo: 517377

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 263.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 217.36 CZK


Dostupnost: skladem      

Dodává vysoký polymerový lesk a ochranu. Bohatá pěna snadno umyje špínu, brzdový i silniční prach, veškeré povrchové nečistoty, zbytky hmyzu, dehtové skvrny atd. z karoserie. Udržuje auto krásně čisté a chrání před drobnými škrábanci. Ochraňuje a připravuje povrch před voskováním. Přítomná svěží vůně potěší při práci s šamponem.

517377 lahev 946ml

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P352

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.