Premium autošampon s polymery (946 ml)

Autošampon na syntetické bázi.


Katalogové číslo: 517377

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 314.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 259.50 CZK


Dostupnost: skladem      

Koncentrovaný produkt na bázi polymerů. Udržuje auto krásně čisté a chrání před drobnými škrábanci. Chrání a připravuje povrch před voskováním. Dodává vysoký lesk a ochranu. Bohatá pěna snadno odstraní veškeré povrchové nečistoty jako zažraný prach, zbytky hmyzu, dehtové skvrny atd. z karoserie. Přítomná svěží vůně potěší při práci s šamponem. 

 

Použití:

Dávkování – 30ml koncentrátu na 4 litry vody. Aplikujte na vychladlý povrch vozu mimo sluneční světlo. Proudem vody odstraňte největší hrubé nečistoty. Pěnu nanášejte měkkou textílií, či jemným kartáčem na větší souvislou plochu, kterou před uschnutím opláchněte čistou vodou. Po omytí celé karoserie opláchnutí znovu zopakujte a celý vůz utřete do sucha.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 208

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P352

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.