Kategorie:
Autokosmetika > Vosky

Premium tvrdý vosk s polymery (230 g)

Syntetický tvrdý vosk.


Katalogové číslo: 517345

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 399.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 329.75 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový výrobek nové generace na syntetické bázi. Lehce roztíratelný vosk s vysokými lešticími a ochrannými účinky. Odstraňuje jemné škrábance, dodává brilantní barvu a lesk. Ošetří dvakrát více povrchu, vydrží dvakrát déle, než stávající vosky. Možno aplikovat ve stínu i na slunci, nezanechává bílé stopy. Vhodný na karoserii, chromové doplňky, světla, ozdobné lišty. Nevhodný na okenní skla. Poskytuje více ochrany proti vodě, špíně a UV záření. Vysoký lesk odolává čistícím prostředkům a ručnímu i mechanickému mytí minimálně 1 rok. 517345  kelímek 230 g

 

Použití:

Přípravek nanášejte krouživými pohyby pomocí přiložené houbičky na čisté a suché povrchy. Ošetřete větší souvislou plochu a nechte několik minut zaschnout. Lehký zašedlý film jednoduše setřete rychlejšími tahy suchou bavlněnou tkaninou.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.