Emulze na čištění a ochranu kůže (473 ml)

Emulze na čištění a ochranu kůže v mechanickém spray.


Katalogové číslo: 615163

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 244.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 201.65 CZK


Dostupnost: skladem      

Emulze na čištění a ochranu kůže. Speciální emulze na čištění a ochranu výrobků z kůže. Navrací původní hebkost a lesk, zvyšuje odolnost proti vlhkosti, chrání před vyblednutím a popraskáním. Nezanechává mastný film. Je vhodný též na ošetření povrchů z vinylu, pryže a plastů. Nelze použít na semiš, nubuk a surovou jelenici. Obnovuje přirozenou krásu a lesk kůže.

Hydratuje a zabraňuje blednutí a praskání.

Jednoduše naneste a setřete.

Nezanechává mastné stopy. Odpuzuje vodu.

Svěží vůně kůže.

Použití na auto interiéry, nábytek, oblečení, peněženky, boty a další.

Pohodlné použití - aplikace sprejem pro rychlý výsledek.

473 ml

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.