Emulze na čištění a ochranu kůže (473 ml)

Emulze na čištění a ochranu kůže v mechanickém spray.


Katalogové číslo: 615163

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 255.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 210.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální emulze na čištění a ochranu výrobků z kůže. Navrací původní hebkost a lesk, zvyšuje odolnost proti vlhkosti, chrání před vyblednutím a popraskáním. Nezanechává mastný film, odpuzuje vodu. Je vhodný též na ošetření povrchů z vinylu, pryže a plastů. Obnovuje přirozenou krásu a lesk kůže. Hydratuje a zabraňuje blednutí a praskání. Svěží vůně kůže.

Použití na auto interiéry, nábytek, oblečení, peněženky, boty a další. 473 ml

 

Použití:

Před aplikací řádně protřepte. Držte lahev svisle ve vzdálenosti asi 15 cm od povrchu a lehce postříkejte. Rozetřete měkkým, suchým hadříkem, nechte chvíli působit a poté jemně vyleštěte. 
Při použití na zestárlé, popraskané či naopak zcela nové nenaimpregnované povrchy naneste pro dokonalý účinek více vrstev. Některé materiály mohou být barevně nestálé, proto působení výrobku nejprve opatrně vyzkoušejte na menším nenápadném kousku povrchu. 
Nevhodný na semiš, nubuk a surovou jelenici. Nepoužívejte na ovládací prvky automobilu, kluzký povrch může být nebezpečný!

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.