Zimní diesel aditiv na 132 litrů phm (355 ml)

V zimním období brání gelovatění nafty a podporuje snadné nastartování.


Katalogové číslo: 15212

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 232.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 191.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přísada na ochranu diesel motorů v zimním období. Absorbuje vodu, která se v palivové soustavě vytváří kondenzací, odstraňuje veškeré nečistoty z trysek a ventilů. Zabraňuje houstnutí a gelovatění nafty (vylučování parafinových částic, které mohou ucpat palivový filtr a soustavu) a tím podporuje snadné startování. Optimalizuje spotřebu paliva, snižuje kouřivost motoru. Vhodný pro všechny diesel a turbodiesel motory včetně systemu common rail.

 

Dávkování:

Přísadu přidávejte před natankováním k motorové naftě v poměru 100ml : 37 litrů paliva. Obsah lahve ošetří až 132 litrů phm.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.