Kategorie:
Aditiva > E85

Stabilizátor a booster pohonných hmot E85 (296 ml)

Aditiv a booster do phm E85.


Katalogové číslo: 22264

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 319.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 263.64 CZK


Dostupnost: skladem      

Aditiv a booster zabraňuje korozi, pomáhá odstranit vodu, čistí palivový systém, navrací výkon. 

Nejlepší bojovník při problémech vzniklých použitím směsi ethanolu s benzínem jako paliva (označení E85). Takové palivo na sebe více váže vodu, která působí na korozi nádrže, palivové potrubí, karburátor nebo vstřikování. Následkem mohou být problémy se startováním, s výkonem motoru, nepravidelností jeho chodu. Tento problém se může znásobit dlouhodobým odstavením vozidla (motoru) z provozu (např. přes zimní období).

 

Dávkování:

Dávkujte v poměru 100ml přípravku k 64 litrů paliva (obsah lahve vystačí k ošetření 189 litrů etanolu s benzínem).

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.