Vteřinové lepidlo (2 g)

Vysoce kvalitní lepidlo váže během 15 sekund a vytváří pevný a trvalý spoj.


Katalogové číslo: 29045

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 38.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 31.40 CZK


Dostupnost: skladem      

Vysoce kvalitní lepidlo v upravené tubě pro přesné a jemné dávkování. Extra rychle schnoucí lepidlo na spojení ploch z materiálů: tvrdé plastické hmoty a vinyl - ocel a kovy - guma - sklo - keramika - kůže. Vytváří mléčně zabarvený, velmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti. 

 

Použití:

Dbejte zvýšené opatrnosti, při používání nikdy nemiřte tryskou lepidla do obličeje! Lepené plochy musí být čisté a suché. Zpětným našroubováním trysky bude lepidlo připraveno k použití. Aplikujte po kapkách, plochy stlačte k sobě po dobu 15 sekund a poté nechte spoj vytvrdnout několik minut. Lepidlo není vhodné na plastické hmoty na bázi polyetylenu a polypropylenu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.