Vteřinové lepidlo (2 g)

Vysoce kvalitní lepidlo váže během 15 sekund a vytváří čirý a pevný spoj.


Katalogové číslo: 29045

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 39.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 32.23 CZK


Dostupnost: skladem      

Vysoce kvalitní lepidlo v upravené tubě pro přesné a jemné dávkování.
Váže během 15 sekund a vytváří čirý, velmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti.
Vhodný na většinu materiálů jako například: Neporézní povrchy, většina plastů, guma, kov, sklo, keramika, šperky, dřevo. Nevhodný na lepení materiálů PE a PP.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.