Vteřinové lepidlo gel (2 g)

Vysoce kvalitní lepidlo v upravené tubě pro přesné a jemné dávkování. Váže během 15 sekund a vytváří čirý, velmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti.


Katalogové číslo: 29345

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 41.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 33.88 CZK


Dostupnost: skladem      

Univerzální vteřinové lepidlo - gel - Super Glue Gel

Vysoce kvalitní lepidlo v upravené tubě pro přesné a jemné dávkování. Váže během 15 sekund a vytváří čirý, velmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti. Teplotní rozsah: 180 ° C maximální,  pevnost v tahu: 2500 psi

Vhodné na většinu materiálů jako například: tvrdé plastické hmoty a vinyl - kov - guma -sklo -keramika - dřevo - korek - kůže. Nestékavá gelová varianta je ideální pro lepení na veškeré vertikální plochy. Tuba 2 gramy

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.