Přísada na utěsnění kovových a gumových částí autoklimatizace s rychlospojkou pro přímé použití (85 g)

Profesionální přísada na utěsnění autoklimatizace.


Katalogové číslo: 325PL

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 1440.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 1190.08 CZK


Dostupnost: skladem      

Unikátní přípravek na trvalé utěsnění pryžových (O-kroužky, těsnění, hadice) a také kovových (potrubí, výparník, kondensor, kompresor, akumulátor, vysoušeč) součástí autoklimatizace s chladivem R134a. Neucpává systém ani elektroventily, jeho použití je zcela bezpečné. Obsahuje červené barvivo na detekci větších úniků. Součástí výrobku je aplikační sada a podrobný návod k použití. Určeno pro odborné použití.

 

Použití:

Před použitím protřepte. Nastartujte motor a zapněte klimatizaci na plný výkon chlazení. Ujistěte se, že je v chodu AK kompresor. 
1) Nejprve se musí hadička přišroubovat k plechovce, ale je nutno dát pozor, aby trn pod kohoutkem nádobku neprorazil  (propichovací trn nesmí vyčnívat ze závitu a kohoutek je povolený).
2) Rychlospojku upevněte na nízkotlaký ventil AutoKlimatizace (AK). Nepřipojujte na vysokotlaký vstup  může to způsobit poruchu a zranění.
3) Otáčením kohoutku doprava prorazíme trnem nádobku a látka začne proudit do systému AK. Nádobku držte dnem vzhůru a to tak dlouho, dokud se celá nevyprázdní.
4) TEPRVE POTOM se musí IHNED doplnit systém chladivem R134A. A to také proto, aby těsnicí přísada neutěsnila samotný ventil nízkého tlaku AK.
5)Prázdnou nádobku znehodnoťte v souladu se zákonem o recyklaci jedů. Nízkotlaký port po použití zbavte zbytků těsniče. Nechte systém chlazení AK v běhu minimálně 15 minut pro dokonalé rozmísení těsniče s chladivem. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H370

Způsobuje poškození orgánů.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.