Kategorie:
Aditiva > Benzín

Zvýšení oktanového čísla o 4-7 bodů na 95 litrů benzínu (473 ml)

Aditiv na zvýšení oktanového čísla benzínu o 4-7 bodů.


Katalogové číslo: 10410

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 639.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 528.10 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový, na českém trhu bezkonkurenční výrobek. Zvyšuje oktanové číslo o 4-7 bodů, čistí palivovou soustavu a vstřikovací trysky. Odstraňuje neklidný a hlasitý chod motoru. Poskytuje nezaměnitelný zážitek z mohutného oktanového efektu spojeného s prudkým zvýšením výkonu. Vhodný pro 2 a 4 dobé sportovně laděné a silné benzinové motory. Bezpečný pro katalyzátor. 

 

Použití:

Obsah lahve nalijte do nádrže před tankováním k 90-95 litrům benzínu. Ošetřené palivo spotřebujte bez dalšího tankování, které by snížilo koncentraci přípravku a znehodnotilo jeho účinek. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.