Syntetické mazivo na ošetření brzd (18g)

Vysoce kvalitní syntetický tuk pro zabránění pískání kotoučových brzd.


Katalogové číslo: 26189

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 111.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 91.74 CZK


Dostupnost: skladem      

SYNTHETIC CALIPER GREASE CARDED

Špičkový výrobek na ošetření veškerých dílů třmenu kotoučových brzd. Odolává vysokým teplotám. Maže, chrání před korozí, prodlužuje životnost rozhodujících součástí. Možno použít na všechny brzdové systémy. Provozní teploty  -40°C/+218°C. Tuba 18g

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.