Syntetické mazivo na ošetření brzd (18 g)

Vysoce kvalitní syntetický tuk pro zabránění pískání kotoučových brzd.


Katalogové číslo: 26189

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 119.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 98.35 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový výrobek na ošetření veškerých dílů třmenu kotoučových brzd. Odolává vysokým teplotám. Maže, chrání před korozí, prodlužuje životnost rozhodujících součástí. Možno použít na všechny brzdové systémy. Provozní teploty  -40°C/+218°C. Tuba 18g

 

Použití:

Nanášejte v přiměřeném množství na požadovaná místa. Dbejte, aby se tuk nedostal na třecí plochy brzdových destiček!

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.