Kategorie:
Aditiva > Benzín

Zvýšení oktanového čísla o 3-5 bodů na 95 litrů benzínu (473 ml)

Aditiv na zvýšení oktanového čísla benzínu o 3-5 bodů.


Katalogové číslo: 10406

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 492.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 406.61 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový, na českém trhu bezkonkurenční výrobek. Zvyšuje oktanové číslo o 3-5 bodů.
Čistí palivovou soustavu a vstřikovací trysky. Odstraňuje neklidný a hlasitý chod motoru.
Poskytuje nezaměnitelný zážitek z oktanového efektu spojeného se zvýšením výkonu.
Vhodný pro 2 a 4 dobé benzinové motory. Bezpečný pro katalyzátor. Na úpravu 95 litrů benzínu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.