Kategorie:
Autokosmetika > Vosky

Rychlý lesk (473 ml)

Prvotřídní vosk Carnauba v rozprašovači pro aplikaci na mokré povrchy.


Katalogové číslo: 615098

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 185.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 152.89 CZK


Dostupnost: skladem      

Rychlovosk na mokré povrchy. Prvotřídní vosk Carnauba (na mokré povrchy) v rozprašovači představuje nejrychlejší způsob docílení zářivého lesku a ochrany karoserie. Vyhnete se zdlouhavému nanášení, roztírání a leštění jako u klasických přípravků na autolaky.  Dry Brite je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak získat vysoký lesk carnaubového vosku. Nezanechává žádné pruhy ani bílé zbytky vosku. Určeno pro častější použití. Ponechává trvalý lesk a ochranu.

 

Použití:

Před použitím řádně protřepte! Aplikujte na vychladlé karoserie mimo přímé sluneční světlo. Postupujte po menších plochách (např. 1/4 kapoty) - na čistý a stále mokrý povrch naneste souvislý film přípravku a ihned rozleštěte suchou, měkkou textilií.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P352

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.