Rychlá oprava defektu bezdušových pneu 14" (396 g)

Přípravek na opravu menších defektů a průrazů bezdušových pneu s tryskou.


Katalogové číslo: 4010

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 199.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 164.46 CZK


Dostupnost: skladem 19 ks      

Prvotřídní přípravek na opravu menších defektů a průrazů pneumatik do velikosti 0,5-0,8 cm. Snadná aplikace bez nutnosti použití dalšího nářadí a demontáže postižené pneumatiky. Postupujte pečlivě podle návodu!

 

Použití:

Obsah láhve přidejte k 3-5 litrům převodového oleje všech typů. Jestliže po aplikaci po ujetí 800-100 km z převodovky stále uniká olej, jedná se o mechanickou závadu, navštivte tedy nejbližší servis.Předmět, který je příčinou defektu pokud možno neodstraňujte. Natočte poškozené kolo tak, aby nafukovací ventil byl v pozici 5 nebo 7 hodin, tedy blízko spodního okraje. Našroubujte bílou trysku aerosolu co nejtěsněji na nafukovací ventil a přitlačte na spray tak, aby látka začala proudit do pneumatiky. Vtlačte stiskem tolik přípravku, aby se pneumatika nahustila. Po opravě ihned uveďte vozidlo do pohybu, avšak prvních 5  8 km nepřekračujte rychlost 30 km/hod, aby se uvnitř kola mohl vytvořit souvislý těsnící film. Při jízdě se pneumatika působením přípravku automaticky dohustí a zacelí. Tento přípravek je použitelný pouze na opravu bezdušových pneumatik a dvoustopých vozidel. Před použitím řádně zatřepte, při chladném počasí zahřejte např. u topení automobilu, ale nikdy nevystavujte plamenům. Oprava není definitivní, proto navštivte nejbližší pneuservis, kde upozorněte na použití přípravku!

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.