Rychlá oprava defektu bezdušových pneu 14" (396 g)

Přípravek na opravu menších defektů a průrazů bezdušových pneu s tryskou.


Katalogové číslo: 4010

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 199.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 164.46 CZK


Dostupnost: skladem      

Rychlá oprava defektu bezdušových pneu spray se šroubovací tryskou. Prvotřídní prostředek na opravu menších defektů bezdušových pneumatik. Snadná aplikace bez nutnosti použití dalšího nářadí a demontáže postižené pneumatiky.

Varování! Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování.


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.