Rychlá oprava defektu bezdušových pneu 15" (532 ml)

Přípravek na opravu menších defektů a průrazů bezdušových pneu s hadičkou.


Katalogové číslo: 21701

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 368.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 304.13 CZK


Dostupnost: skladem      

Rychlá oprava defektu bezdušových pneu spray. Prvotřídní přípravek na opravu menších defektů a průrazů bezdušových pneumatik do velikosti 0,5- 0,8 cm.Snadná aplikace bez nutnosti použití dalšího nářadí a demontáže postižené pneumatiky. Nevýbušný a nehořlavý výrobek! Postupujte pečlivě podle návodu! Je zcela bezpečný pro pneumatiky vybavené systémem sledování tlaku v pneumatikách (TPMS).


Použití:

Natočte poškozené kolo tak, aby nafukovací ventil byl v pozici 6 hodin, tedy u spodního okraje. Předmět, který je příčinou defektu, pokud možno neodstraňujte. Našroubujte hadičku aerosolu co nejtěsněji na nafukovací ventil  a zmáčkněte tlačítko spraye tak, aby látka začala proudit do pneumatiky. Vtlačte stiskem tolik přípravku, aby se pneumatika nahustila. Po opravě ihned uveďte vozidlo do pohybu, avšak při ujetí prvních 5-8 km nepřekračujte rychlost 30 km/hod, aby se uvnitř kola mohl vytvořit souvislý těsnící film. Tento přípravek je použitelný pouze na opravu bezdušových pneumatik a z bezpečnostních důvodů doporučujeme u dvou- a vícestopých vozidel. Před použitím řádně zatřepte, při chladném počasí zahřejte např. u topení automobilu, ale nikdy nevystavujte plamenům!
Opravenou pneumatiku nikdy nedohušťujte vzduchem nebo jiným přípravkem! Oprava není definitivní, proto navštivte nejbližší pneuservis, kde upozorněte na použití přípravku! 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.