Kategorie:
Aditiva > Benzín

Čistič vstřikovacích trysek benzín (360 ml)

Prvotřídní přísada na čistění palivové soustavy a vstřikovacích trysek.


Katalogové číslo: 3031

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 196.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 161.98 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přísada na dokonalé vyčištění palivové soustavy a vstřikovacích trysek benzínových motorů. Odstraňuje veškeré usazeniny a nečistoty, které způsobují těžké startování, vynechávání a lenost motoru. Zlepšuje akceleraci, snižuje spotřebu paliva a výfukové emise. Nepoškozuje katalyzátor, neobsahuje metanol.

 

Dávkování:

Přidávejte před natankováním k 55-60 benzínu. Pro dokonalý účinek používejte pravidelně po ujetí 7-8.000 km.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.