Výplach posilovače řízení (946 ml)

Důkladně pročistí, prodlouží životnost posilovače.


Katalogové číslo: 1696

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 661.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 546.28 CZK


Dostupnost: skladem      

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Spolehlivě odstraní veškeré sedimenty a nečistoty, které se vytváří v systému. Je vhodný pro všechny typy posilovačů řízení kromě hydraulických systémů  VW / AUDI.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

 

Použití:
1)Vypusťte starou kapalinu a pečlivě očistěte od zbytků oleje jednotku posilovače řízení a čerpadlo.
2) Nalijte celou láhev do nádržky posilovače řízení,ale nepřeplňujte.
3)Nastartujte vozidlo a po dobu 5 minut otáčejte volantem zleva doprava, aby se systém důkladně propláchl.
4)Vypněte motor a pečlivě vypusťte veškerý obsah posilovače řízení.
5)Doplňte systém doporučenou kapalinou nebo universální kapalinou Gold Eagle.
Pozor! Pokud použijete proplachovací stroj, držte se pokynů k jeho obsluze.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P304 + P340 + P310

PŘI VDECHNUTÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.