Výplach posilovače řízení (946 ml)

Důkladně pročistí, prodlouží životnost posilovače.


Katalogové číslo: 1696

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 661.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 546.28 CZK


Dostupnost: skladem      

Výplach posilovače řízení. Důkladně pročistí, prodlouží životnost posilovače. Vhodný pro všechny posilovače všech osobních i nákladních automobilů. Bezpečné pro použití ve všech průplachových strojích pro posilovače.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P304 + P340 + P310

PŘI VDECHNUTÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.