Kategorie:
Převodovka

Výplach převodovky (355 ml)

Proplach převodovky – určeno pro čištění s proplachovacím přístrojem.


Katalogové číslo: 1694

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 330.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 272.73 CZK


Dostupnost: skladem      

Pro čištění s proplachovacím přístrojem.
Bezpečně odstraňuje kal a usazeniny v převodovce způsobené provozem vozidla. Pomocí přístroje cirkuluje proplachovací kapalina uvnitř prostoru převodovky a tlakem cirkulace rozpouští nečistoty,které následně vyplaví. Pomáhá prodloužit životnost a připravuje ji pro novou kapalinu. Precizně očistí všechny vnitřní  součásti.
Pozor! Nevhodný do převodovek s plynule měnitelným převodem CVT (Continuously Variable Transmission)

 

Použití:

Obsah láhve přidejte k 3-5 litrům převodového oleje všech typů. Jestliže po aplikaci po ujetí 800-100 km z převodovky stále uniká olej, jedná se o mechanickou závadu, navštivte tedy nejbližší servis.Nechte cirkulovat po dobu 10 minut. Postupujte podle návodu k proplachovacímu přístroji. Vyměňte filtr převodovky podle pokynů výrobce vozidla.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.