Kategorie:
Aditiva > Benzín

Zvýšení oktanového čísla o 2,5 bodu na 60 litrů benzínu (360 ml)

Přísada zvyšující kvalitu a oktanové číslo benzínu až o 2,5 bodu.


Katalogové číslo: 3020

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 199.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 164.46 CZK


Dostupnost: skladem      

Zvýšení oktanového čísla o 2,5 bodu na 60 litrů benzínu. Přísada zvyšující kvalitu a oktanové číslo benzínu až o 2,5 bodu. Čistí palivový systém, zabezpečuje plynulý a tichý chod motoru při zvýšeném výkonu. Eliminuje nepříjemné klepání a cvrkání způsobené nízkooktanovým palivem.

 

Dávkování:

Obsah lahve přidejte k 55 - 60 litrům paliva, tím dojde ke zvýšení oktanového čísla až o 3 stupně. Při vyšší koncentraci dochází k dalšímu zvýšení kvality paliva. Nepoškozuje katalyzátor. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.