Impregnace na plátěnou střechu kabrioletu (950ml)

Zabraňuje stárnutí a blednutí, obnovuje a posiluje odolnost proti vlhkosti.


Katalogové číslo: 30606

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 1050.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 867.77 CZK


Dostupnost: skladem      

Poskytuje 100% ochranu proti škodlivým vlivům UV (slunečního) záření. Zabraňuje stárnutí a blednutí textilních materiálů, obnovuje a posiluje jejich odolnost proti vlhkosti. Vhodný pro ošetření veškerých syntetických i přírodních tkanin a jemné kůže. Ošetřené plochy odpuzují prach, mastnotu a silniční špínu. Pro svůj vyjímečný účinek je ideální pro péči o plátěné střechy a textilní prvky v interieru kabrioletu, člunů či zahradního nábytku a markýz.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 018

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH 066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 209A

Při používání se může stát hořlavým.

EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.