Impregnace na plátěnou střechu kabrioletu (946 ml)

Zabraňuje stárnutí a blednutí, obnovuje a posiluje odolnost proti vlhkosti.


Katalogové číslo: 30606

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 1050.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 867.77 CZK


Dostupnost: skladem      

Poskytuje 100% ochranu proti škodlivým vlivům UV (slunečního) záření. Zabraňuje stárnutí a blednutí textilních materiálů, obnovuje a posiluje jejich odolnost proti vlhkosti. Vhodný pro ošetření veškerých syntetických i přírodních tkanin a jemné kůže. Ošetřené plochy odpuzují prach, mastnotu a silniční špínu. Pro svůj vyjímečný účinek je ideální pro péči o plátěné střechy a textilní prvky v interieru kabrioletu, člunů či zahradního nábytku a markýz.

 

Použití:

Používejte pouze na dokonale čisté a suché materiály, zbavené zbytků čistících prostředků. Nejlepších výsledků dosáhnete při aplikaci na přímém slunečním světle a teplotě nad 21°C. Nanášejte rovnoměrně dokud plocha není vlhká na dotyk. Dbejte aby nedošlo k potřísnění okolní karoserie, případně ihned otřete. Impregnaci nechte 6-12 hodin řádně vsáknout a vyschnout  pouze tak bude ochrana dokonalá!
Pozor! Některé materiály mohou být barevně nestálé, proto působení výrobku nejprve opatrně vyzkoušejte na menším nenápadném kousku povrchu. Nevhodný na ošetření plastových a pryžových dílů.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 018

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH 066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 209A

Při používání se může stát hořlavým.

EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.