Čistič plátěné a vinylové střechy kabrioletu (950 ml)

Koncentrovaný extra silný přípravek na čištění textilních a vinylových povrchů.


Katalogové číslo: 30552

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 407.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 336.36 CZK


Dostupnost: skladem      

Koncentrovaný extra silný přípravek na dokonalé vyčištění textilních a vinylových partií nejen dopravních prostředků (skládací střecha, otevřený interiér a nákladový prostor, kryty a potahy), ale i plachet člunů, či zahradního nábytku. Díky unikátním aktivním látkám je vysoce efektivní a přitom bezpečný - neobsahuje saponáty, agresivní rozpouštědla ani abrasivní částice. Spolehlivě odstraní prach, mastnotu a veškerou silniční špínu. Nenarušuje odolnost proti vodě, vysychá bez zanechání skvrn.

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Prvotní ošetření přípravkem 30552

Prvotní ošetření přípravkem 30552 CLEANER 303Následné ošetření proti vodě přípravkem 30616(650)

Následné ošetření proti vodě přípravkem 30616 nebo 30650Ošetření potahů proti vodě s 30616 nebo 30650