Kategorie:
Převodovka

Těsnící a regenerační přísada do převodovky (355 ml)

Účinně chrání převodovku automobilu před nadměrným opotřebením.


Katalogové číslo: 27601

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 273.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 225.62 CZK


Dostupnost: skladem      

Těsnící a regenerační přísada do převodovky. Prvotřídní přísada chránící převodovku automobilu před nadměrným opotřebením a zadřením. Umožňuje jemnější a klidnější výkon, zabraňuje vzniku netěsností v převodovce tím, že udržuje veškerá těsnění měkká a vláčná, obnovuje těsnění zestárlá.
Pozor! Nevhodný do převodovek s plynule měnitelným převodem CVT (Continuously Variable Transmission). 

 

Použití:

Obsah lahve přidejte k 3-5 litrům převodového oleje všech typů. Jestliže po ujetí 800-1000 km z převodovky stále uniká olej, jedná se o mechanickou závadu, navštivte tedy nejbližší servis.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P304 + P340 + P310

PŘI VDECHNUTÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P352

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.