Kategorie:
Aditiva > Diesel

Stabilizátor pohonných hmot diesel (946 ml)

Pomáhá z paliva odstranit vodu, bakterie, plísně a zastavuje růst řas.


Katalogové číslo: 22254

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 1152.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 952.07 CZK


Dostupnost: skladem      

  • Pomáhá z paliva odstranit vodu, bakterie, plísně a zastavuje růst řas.
  • Bezpečné použití ve všech vznětových motorech včetně zemědělských a lodních.
  • Bezpečné použití pro všechny typy motorové nafty, včetně  motorové nafty s ultra nízkým obsahem síry a do bio-nafty.
  • Udržuje naftu čerstvou - pro rychlé snadné starty

STA-BIL chrání před tvorbou mikroorganizmů, biochemickým rozkladem pohonných hmot při dlouhém skladování a zabraňuje tak tvorbě koroze a kalů v potrubí palivové soustavy a motoru. 
Představuje jedinečnou řadu stabilizátorů pohonných hmot. Udržuje pohonné hmoty čerstvé po dobu 8-10 měsíců a chrání tak palivovou soustavu a pohonnou jednotku sezoně používaných dopravních prostředků, zemědělských strojů a odstavené agregáty ve kterých se pohonné hmoty nalézají před vážným poškozením.  Motory chráněné těmito přípravky nastartujete i po dlouhé odstávce bez nejmenších problémů.
Obsah vystačí na ošetření 1200 litrů nafty.

Dávkování:
30 ml na 38 L při použití během sezóny
30 ml na 19 L při odstavení techniky

Spotřebujte do dvou let od otevření.
 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315

Dráždí kůži.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.