Rychlá oprava defektu bezdušových pneu 14" (396g)

Přípravek na opravu menších defektů a průrazů bezdušových pneu s hadičkou.


Katalogové číslo: 21703

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 300.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 247.93 CZK


Dostupnost: skladem      

Rychlá oprava defektu bezdušových pneu spray. Prvotřídní přípravek na opravu menších defektů a průrazů bezdušových pneumatik do velikosti 0,5- 0,8 cm.Snadná aplikace bez nutnosti použití dalšího nářadí a demontáže postižené pneumatiky. Nevýbušný a nehořlavý výrobek!

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.