Zimní diesel aditiv na 5677 litrů (3,8 l)

V zimním období brání gelovatění nafty a podporuje snadné nastartování.


Katalogové číslo: 15232

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 2067.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 1708.26 CZK


Dostupnost: skladem      

Přísada udržuje v čistotě palivové cesty a vnitřní prostory diesel motorů. Absorbuje vodu, která se v palivové soustavě  vytváří kondenzací, odstraňuje veškeré nečistoty z trysek a ventilů. V zimním období zabraňuje gelovatění nafty (vylučování parafinových částic, které mohou ucpat palivový filtr a soustavu) a tím podporuje snadné startování. Optimalizuje spotřebu paliva, snižuje kouřivost motoru. Vhodné pro použití do BIONAFTY.

 

Použití a dávkování: 
MOTOROVÁ NAFTA: dávkování 1:1500 tj. obsah kanystru vystačí na 5677 litrů motorové nafty. Přidávejte do nádrže před tankováním v poměru cca 0,033 litru přípravku na na 50 litrů paliva. 
BIONAFTA: dávkování 1:750 tj. obsah kanystru vystačí na 2838 litrů BIONAFTY. Přidávejte do nádrže před tankováním v poměru cca 0,066 litru přípravku na 50 litrů BIONAFTY.
Přísada sníží teplotu houstnutí paliva až o 16 °C. Samotný aditiv se může zakalit či  zhoustnout při vyšší teplotě než ve směsi s palivem - je to jeho přirozená vlastnost.Pro optimální účinek nejlépe skladujte a přidávejte k naftě při teplotách nad  -9°C. Před použitím řádně protřepat.

Obsah 3,8 litru

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.