Kategorie:
Motor

Přísada pro utěsnění motoru (355 ml)

Tekutá přísada zabraňující prosakování motorového oleje netěsnostmi.


Katalogové číslo: 21405

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 227.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 187.60 CZK


Dostupnost: skladem      

Přísada pro utěsnění motoru. Speciálníní přísada, která zabraňuje prosakování motorového oleje tím, že udržuje veškerá těsnění měkká a vláčná, regeneruje těsnění zestárlá. Lze bezpečně aplikovat do všech typů motorů, utěsňuje bez vytváření pevných částic, které by je mohly poškodit. 

 

Použití:

Obsah lahve přidejte otvorem pro plnění k 4-7 litrům motorového oleje. Pokud se účinek neprojeví do několika dnů, jedná se o mechanickou závadu, navštivte tedy nejbližší servis.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.