Kategorie:
Motor

Přísada pro utěsnění motoru (355 ml)

Tekutá přísada zabraňující prosakování motorového oleje netěsnostmi.


Katalogové číslo: 21405

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 221.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 182.64 CZK


Dostupnost: skladem      

Přísada pro utěsnění motoru. Tekutá přísada zabraňující prosakování motorového oleje netěsnostmi. Regeneruje rozeschlá a zestárlá těsnění, utěsňuje bez vytváření pevných částeček, které mohou ucpat filtr, hadičky atd.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.