Zajištění šroubových spojů červené - extra silné (10 ml)

Pro zajištění vysoce namáhaných spojů bez předpokladu demontáže.


Katalogové číslo: B2011

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 202.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 166.94 CZK


Dostupnost: skladem      

Tekutý přípravek zabraňující uvolňování šroubových spojů z důvodů vibrací, otřesů, pohybu. Odpadá nutnost použití pojistných matic, pojistných a pružných podložek. Chrání před korozí, odolává vlhkosti, působení provozních kapalin a teplotám v rozmezí -54°C až +149°C. 
Je vhodný pro zajištění vysoce namáhaných spojů a spojů bez předpokladu častější demontáže. Ideální pro zajištění závrtných šroubů. Uvolnění spoje je možné pouze s použitím profesionálního nářadí. 

 

Použití:

Před použitím zatřepte. Na čisté a suché závity obou dílů naneste přiměřené množství přípravku a ihned dokončete utažení spoje. Pro maximální účinek nechte vytvrdnout  3 hodiny. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.