Univerzální odvlhčovač na 75 litrů pohonných hmot (355 ml)

Celoroční použití ve všech 2 a 4-taktních motorech benzinových, naftových a E85.


Katalogové číslo: 28202

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 153.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 126.45 CZK


Dostupnost: skladem      

Universální odvlhčovač pohonných hmot obohacený o čistič vstřikovacích trysek absorbuje až 5x více vody, než běžné odvlhčovače. Je určený pro celoroční použití ve všech 2-taktních a 4-taktních benzinových, naftových motorech a E85. 
Prvotřídní přísada do pohonných hmot odstraňující vlhkost a zabraňující tak zamrzání a korozi palivové soustavy. Obsahuje čistič vstřikovacích trysek, karburátoru a palivové soustavy. Garantuje rychlé a hladké nastartování i za velmi chladných podmínek. Vhodný pro motory vybavené vstřikováním paliva či karburátorem. Neškodný pro katalyzátor automobilu. 
Zabraňuje korozi.

Použití:
Přidávejte do nádrže automobilu před tankováním k palivu v poměru 100 ml přísady na 22 litrů paliva. Obsah lahve vystačí k ošetření až 75 litrů pohonných hmot.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.