Přísada proti zamrzání vzduchotlakových brzd (946 ml)

Přísada proti zamrzání vzduchotlakových brzd na bázi metanolu.


Katalogové číslo: 15101

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 271.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 223.97 CZK


Dostupnost: skladem      

Přípravek je vhodný pro použití ve všech brzdových systémech. Spolehlivě chrání před zamrzáním a rezivěním všechny podstatné části vzduchotlakových brzd po celé zimní období.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

 

Použití:

Naplňte odpařovací nádobu zhruba ze 2/3 přípravkem. Nechte uniknout vzduchové bubliny zatímco je kompresor v chodu. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje těsné a že víčko a kryt jsou v dobrém stavu. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H301

Toxický při požití.

H311

Toxický při styku s kůží.

H331

Toxický při vdechování.

H370

Způsobuje poškození orgánů.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P308 + P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte lékaře.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.