Kategorie:
Aditiva > Diesel

Čistič vstřikovacích trysek diesel na 570 litrů phm (591 ml)

Prvotřídní přísada na čistění palivové soustavy a vstřikovacích trysek.


Katalogové číslo: 15223

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 466.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 385.12 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přísada na čištění potrubí a vstřikovacích trysek diesel motorů. Promazává, čistí a chrání vstřikovací trysky a palivové čerpadlo. Odstraňuje usazeniny a nečistoty, které způsobují těžké startování, vynechávání a lenost motoru. Umožňuje tichý a klidný chod, zvyšuje výkon při snížené spotřebě paliva, snižuje výfukové emise. Vhodný pro všechny diesel a turbodiesel motory, včetně systému Common rail.

 

Dávkování:

Přísadu přidávejte před natankováním k motorové naftě v poměru 100ml : 95 litrů paliva . Obsah lahve ošetří až 570 litrů phm. Pro dokonalý účinek používejte pravidelně vždy po ujetí 16 000 km. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.