Olej do systému autoklimatizace hybridních automobilů (207g)

Speciálně upravený antistatický olej pracujících v systému R134a.


Katalogové číslo: HYB1

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 610.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 504.13 CZK


Dostupnost: skladem      

Splňuje OEM. Speciálně upravený antistatický olej do autoklimatizae hybridních vozidel pracujících v systému R134a. Při aplikaci postupujte podle servisního manuálu hybridního vozidla. Antistatické vlastnosti umožňují hladký chod kompresoru bez ucpávání vlivem statické elektřiny. Vynikající mazací schopnosti. Výrobek svým složením chrání kompresor proti opotřebení. Kompaktibilní s tovarním mazivem ND-11 pro Toyota a Honda 38899RCJA01. Dbejte na zvýšenou opatrnost při práci na hybridních vozidlech z důvodů vysokého napětí v systému vozidla.
 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.